การทำวีซ่าพม่า

การทำวีซ่าพม่า

เอกสารที่จำเป็นต้องจัดเตรียมในการการสมัีครขอวีซ่าพม่า (Myanmar Visa)
1. หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสี ขนาด 2″ จำนวน 2 ใบ พื้นหลังสีขาว หรือสีฟ้าก็ได้ครับ
3. เอกสาร Work History for VISA Application เขียนรายละเอียดเรียบร้อย
4. เอกสาร Application for Entry Tourist VISA เขียนรายละเอียดเรียบร้อย
5. Passport ตัวจริง
6. สำเนา Passport
7. จดหมายหรือหนังสือเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศพม่า (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

สามารถโหลดได้จากลิ้งค์เลยครับ http://teawmun.com/wp-content/Data/Myanmar%20Application%20Form%20.pdf

อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้สถานทูตพม่า ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า
– วีซ่าท่องเที่ยวธรรมดาŒ Œ ใช้เวลา 3 วันทำการ 810 บาท
– วีซ่าท่องเที่ยวธรรมดาŒ Œ ใช้เวลา 2 วันทำการ 1,035 บาท
– วีซ่าท่องเที่ยวด่วน 1 วัน Œ ยื่นเช้า – รับเย็น (หนึ่งวันทำการ) 1,260 บาท
– วีซ่าธุรกิจ แบบ Single Œ ใช้เวลา 3 วันทำการ 1,440 บาท
– วีซ่าธุรกิจ แบบ Single Œ ใช้เวลา 2 วันทำการ 1,665 บาท
– วีซ่าธุรกิจ แบบ Single Œ ยื่นเช้า – รับเย็น (หนึ่งวันทำการ) 1,890 บาท
– วีซ่าธุรกิจ แบบ Multiple (เข้า-ออกพม่าได้หลายครั้ง) ใช้เวลา 3 วัน 7,200 บาท
– วีซ่าธุรกิจ แบบ Multiple ใช้เวลา 2 วันทำการ 7,425 บาท
– วีซ่าธุรกิจ แบบ Multiple ยื่นเช้า – รับเย็น (หนึ่งวันทำการ) 7,650 บาท

ขอวีซ่าพม่าที่สถานเอกอัครราชทูตพม่าประจำกรุงเทพฯ
ตั้งอยู่ที่ 132 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก รับทำวีซ่าพม่า
โทร. 0-2233-2237 และ 02-234-0278
เปิดทำการยื่นเรื่องขอวีซ่าพม่าตั้งแต่ 8.00-12.00 น.
เปิดบริการรับเล่มหนังสือเดินทางคืน 15.30 น. -16.30 น.

Credit : http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E11249733/E11249733.html

หรือสามารถยื่นวีซ่าพม่าออนไลน์ ระยะเวลาดำเนินการ 5-10 วันทำการ ได้ที่ http://myanmar-visa.org/

เงื่อนไขจากการยื่นวีซ่าพม่า คือ ต้องเข้าออกประเทศพม่า ที่สนามบินย่างกุ้ง หรือ สนามบินมัณฑะเลย์เท่านั้น

เอกสารที่ต้องเตรียมไปประกอบวีซ่า ณ วันที่เดินทาง (Visa on arrival)
1. หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสี ขนาด 2″ จำนวน 2 ใบ พื้นหลังสีขาว หรือสีฟ้าก็ได้ครับ
3. หนังสือตอบรับการยื่นวีซ่าออนไลน์ ซึ่งส่งมาทางอีเมล์ที่เราได้กรอกไว้ครับ
4. ค่าธรรมเนียม 30 US$

หน้าแรกเที่ยวประเทศพม่า

Leave a Reply