ขอวีซ่าจีน ด้วยตัวเอง

ขอวีซ่าจีน ด้วยตัวเอง

ขั้นตอนแรก เตรียมเอกสารขอวีซ่าจีนทั่วไป สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวและเยี่ยมญาติ

ต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม พร้อมถ่ายสำเนาหน้าแรก(เซ็นชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง)
 2. แบบฟอร์มขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (สามารถดาวน์โหลดจากขั้นตอนที่สาม)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด (เซ็นชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง รูปสี ไม่สวมหมวก รูปถ่ายที่ใช้ในหนังสือเดินทาง 1 รูป ประชาชนอเมริกาต้องใช้รูปถ่าย 2 รูป และติดรูปถ่ายในแบบฟอร์มขอวีซ่า
 5. ใบจองโรงแรม และ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมสำเนา (เซ็นชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง)
 6. หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคาร ต้องใช้สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนปัจจุบันที่จะยื่นวีซ่าเป็นเดือนแรกและต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก 50,000 บาท ขึ้นไปเท่านั้น (เซ็นชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง)
 7. หากไปเยี่ยมญาติ ต้องมีจดหมายรับรองจากญาติที่อยู่ในประเทศจีน
 8. กรณีที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนภายใน 2 ปี ไม่ต้องใช้สำเนาบัญชีเงินฝาก แต่ต้องมีวีซ่าจีนที่แสดงหลักฐานชัดเจนติดอยู่ในเล่มหนังสือเดินทางด้วย (ต้องเป็นวีซ่าจีนติดเล่มเท่านั้น)
 9. ในกรณีที่เป็นเด็กยังไม่มีสมุดบัญชีเงินฝาก ให้ใช้สูติบัตร และ สมุดบัญชีเงินฝากของ บิดา หรือ มารดา พร้อมสำเนา (เซ็นชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง)
 10. ในกรณีที่เป็น สาวประเพศ 2 ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงาน และ สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง เท่านั้น
 11. ในกรณีที่เป็น พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริง เท่านั้น ไม่มีข้อยกเว้น

หมายเหตุ : ควรเตรียมปากกาไปด้วย เพราะที่สถานทูตไม่มีบริการ

ขั้นตอนสอง เตรียมเอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าประเภทอื่นๆ

วีซ่ากิจธุระ (ชนิด F) สำหรับผู้ที่ไปทำวิจัย ดูงานระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือน
1. ใบรับรองการทำงาน
2. จดหมายเชิญจากรัฐบาลจีน ฉบับจริง

วีซ่านักเรียน (ชนิด X) สำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อ อบรม หรือฝึกงาน นานเกิน 6 เดือน
1. แบบฟอร์มขอวีซ่าสำหรับนักเรียนต่างชาติ (JW 201 หรือ JW 202)
2. ใบตอบรับการเข้าเรียน
3. ใบตรวจร่างกายที่ออกโดยโรงพยาบาลรัฐทั้งต้นฉบับและสำเนา
4. หนังสือเดินทางมีผลบังคับใช้ 18 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า
5. หากต้องการไปเรียนชั้นประถมและมัธยม จะต้องมีพ่อแม่อยู่ในประเทศจีน หากไม่มีต้องมอบอำนาจอย่างเป็นทางการให้กับบุคคลที่อยู่ในประเทศจีน เป็นผู้ปกครองแทน โดยติดต่อได้ที่สถานทูตจีน

วีซ่าทำงาน (ชนิด Z) สำหรับผู้ที่จะเข้าไปทำงานในประเทศจีน และญาติผู้ติดตาม
1. ใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ
2. หนังสือรับรองการเป็นตัวแทนของบริษัท
3. จดหมายเชิญจากรัฐบาลจีน
4. หนังสืออนุญาตของกระทรวงวัฒนธรรมและกรมวัฒนธรรมระดับมณฑล
5. จดหมายขอวีซ่าจากสำนักงานฝ่ายวิเทศระดับมณฑล
6. ใบตรวจร่างกาย

วีซ่าผ่านเข้าเมือง (ชนิด G) สำหรับผู้ที่ต้องการผ่านเข้าประเทศแค่ชั่วคราว เช่น ผู้ที่ต้องต่อเครื่องบินไปยังประเทศอื่น
1. วีซ่าที่ยังมีอายุการใช้งานของประเทศปลายทาง
2. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศปลายทาง

วีซ่าลูกเรือ (ชนิด C) สำหรับพนักงานบนเครื่องบิน เรือ และรถไฟ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ระหว่างประเทศ
1. หนังสือรับรองตามข้อตกลงของประเทศ

วีซ่านักข่าว (ชนิด J) แบ่งออกเป็นวีซ่า J1 สำหรับนักข่าวที่อยู่ประจำในประเทศจีน และ วีซ่า J2 สำหรับนักข่าวที่ไปทำข่าวชั่วคราว
1. หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วีซ่าตั้งถิ่นฐาน (ชนิด D) สำหรับผู้ที่ต้องการไปตั้งถิ่นฐานในจีน
1. แบบฟอร์มรับรองการตั้งถิ่นฐาน

ข้อควรระวัง สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
– ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
– นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
– นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
– นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

***ตามกฎหมายมูลฐานเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและกฎหมายมูลฐานเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ตั้งแต่เขตการปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊ากลับคืนแผ่นดินใหญ่แล้ว ได้ทำการควบคุมคนที่เข้าและออกเขตปกครองพิเศษด้วยตนเอง ชาวต่างชาติที่จะเดินทางไปฮ่องกง ต้องทำตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าเว็บไซต์ www.immd.gov.hk สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปมาเก๊า นอกจากผู้ที่ไม่ต้องทำวีซ่าตามข้อตกลงปลอดวีซ่าแล้ว สามารถขอวีซ่าได้ที่หน้าด่าน รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเข้าเว็บไซต์ www.dsi.gov.mo

ขั้นตอนที่สาม กรอกแบบฟอร์มการขอวีซ่า
ขอวีซ่าทั่วไป แบบฟอร์มขอวีซ่า ชุดที่ 1 (2013-10-04) หรือ Form V.2013 มี 4 แผ่นครับ

ขั้นตอนที่สี่ การเดินทางไปสถานที่ทำวีซ่า

 1. สถานที่ขอวีซ่าจีน จ.กรุงเทพฯ
 • ที่อยู่ : ชั้น 2 อาคาร AA Building ปากซอยรัชดาภิเษก 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10310
 • โทรศัพท์ : 02-245-7033, 02-245-7036, 02-247-8970
 • วีซ่าเเละพาสส์ปอร์ต:(662) 2457033 2457036 (ระบบอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง)
 • เวลาทำการ : ยื่นขอวีซ่า ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น.
 • รับวีซ่า 15.00-16.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 1. สถานที่ขอวีซ่าจีน จ.เชียงใหม่
 • ที่อยู่ : 111 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
 • โทรศัพท์ : 053-280-380, 053-276-457, 053-276-125
 • เวลาทำการ : ยื่นขอวีซ่าตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น.
 • รับวีซ่า 15.00-16.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 1. สถานที่ขอวีซ่าจีน จ.สงขลา
 • ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถ.สะเดา จ.สงขลา 90110
 • โทรศัพท์ : 074-322-034
 • เวลาทำการ : ยื่นขอวีซ่าตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น.
 • รับวีซ่า 15.00-16.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ขั้นตอนที่ห้า ขั้นตอนการยื่นวีซ่า

 1. การขอวีซ่าจีนนั้นจะไปด้วยตัวเอง หรือ ฝากใครยื่นเอกสารแทนก็ได้
 2. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน (ตามขั้นตอนที่ 1-3)
 3. ไปยื่นเอกสารขอวีซ่าจีน (ตามขั้นตอนที่ 4)
 4. รอเรียกบัตรคิว โดยให้คอยสังเกตเสียงกริ่ง และ ตัวเลข หน้าจอให้ดี ๆ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้ขานเรียก แค่ขึ้นหน้าจอเท่านั้น
 5. เจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่ ถ้าครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะถามว่าต้องการรอกี่วัน โดยเสียค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน ให้บอกความต้องการต่อเจ้าหน้าที่ (ค่าธรรมเนียม ดูจากขั้นตอนที่ 6) จากนั้นจะได้ใบรับเล่มพาสปอร์ตคืน ให้นำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามวันเวลาที่กำหนด
 6. เมื่อถึงกำหนด ให้ไปชำระเงิน (รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น) และรับวีซ่ากับพาสปอร์ตคืน เป็นอันเสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่หก ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 1. แบบปกติ ใช้เวลารอ 4 วันทำการ
 • วีซ่าเข้า-ออกครั้งเดียว (Single) 1,000 บาท
 • วีซ่าเข้า-ออกสองครั้ง (Double) 2,000 บาท
 • วีซ่าเข้า-ออกหลายครั้งใน 6 เดือน (Multiple Half Years) 3,000 บาท
 • วีซ่าเข้า-ออกหลายครั้งใน 1 ปี (Multiple One Years) 4,500 บาท
 1. แบบเร่งด่วน ใช้เวลารอ 2 วันทำการ
 • วีซ่าเข้า-ออกครั้งเดียว (Single) 1,800 บาท
 • วีซ่าเข้า-ออกสองครั้ง (Double) 2,800 บาท
 • วีซ่าเข้า-ออกหลายครั้งใน 6 เดือน (Multiple Half Years) 3,800 บาท
 • วีซ่าเข้า-ออกหลายครั้งใน 1 ปี (Multiple One Years) 5,300 บาท
 1. แบบเร่งด่วนพิเศษ ใช้เวลารอ 1 วันทำการ (รอรับได้เลยตอนบ่าย)
 • วีซ่าเข้า-ออกครั้งเดียว (Single) 2,200 บาท
 • วีซ่าเข้า-ออกสองครั้ง (Double) 3,200 บาท
 • วีซ่าเข้า-ออกหลายครั้งใน 6 เดือน (Multiple Half Years) 4,200 บาท
 • วีซ่าเข้า-ออกหลายครั้งใน 1 ปี (Multiple One Years) 5,700 บาท

ขั้นตอนที่เจ็ด รับเอกสารวีซ่า
หลังจากรับเอกสารเสร็จสิ้นแล้ว ก่อนเดินทางควรศึกษา สิ่งของต้องห้ามนำเข้าประเทศจีน ได้แก่
1. อาวุธและของเลียนแบบ ดินระเบิด วัตถุระเบิด
2. เงินปลอมและพันธบัตรปลอม
3. ยาพิษชนิดรุนแรงทุกประเภท
4. สิ่งตีพิมพ์ รูปภาพ แผ่นซีดี และอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อกระทบการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมจีน
5. อาหารและยา ที่มีผลต่อสุขภาพคนและสัตว์

หน้าแรกเว็บ

24 thoughts on “ขอวีซ่าจีน ด้วยตัวเอง

 1. Tsuyoshi Patchara

  ไปเที่ยวธรรมดา ไม่ต้องใช้ใบรับรองของมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับ

 2. admin Post author

  คำตอบ ไม่ต้องใช้ครับ ไม่เหมือนวีซ่าญี่ปุ่น ถ้าวีซ่าญี่ปุ่น ต้องใช้ใบรับรองของมหาวิทยาลัยครับ

  ถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยว ใช้เอกสารแค่ข้อ 1-6 ครับ
  1. หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม พร้อมถ่ายสำเนาหน้าแรก(เซ็นชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง)
  2. แบบฟอร์มขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (สามารถดาวน์โหลดจากขั้นตอนที่สาม)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด (เซ็นชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว เป็นรูปปัจจุบัน พื้นหลังสีฟ้า หน้าตรง ไม่สวมหมวก
  5. ใบจองโรงแรม และ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมสำเนา (เซ็นชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง)
  6. หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคาร ต้องใช้สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนปัจจุบันที่จะยื่นวีซ่าเป็นเดือนแรกและต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก 50,000 บาท ขึ้นไปเท่านั้น (เซ็นชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง)

  ข้อ 5 เป็นข้อที่น่าเป็นห่วงตามระเบียบใหม่ ใบจองโรงแรม ผมแนะนำให้ทำแผนการท่องเที่ยวแล้ว จองตั๋วเครื่องบินผ่าน Agency ให้เค้าออกใบจองให้เรามาก่อนได้ครับ ส่วน Agency ไหนเค้ายินดีออกไปใบจองโรงแรมให้เราด้วย อันนี้ต้องลองคุยดูครับ เผลอๆ อาจไม่ต้องเสียค่าใบจองโรงแรมด้วยครับ แต่ถ้าไม่ได้ผมแนะนำจองที่ hostel world จะดีสุดกว่า agoda เพราะเสียแค่ 10% เผื่อหลุดจะได้ไม่เสียดายมาก เพราะ agoda ต้องจ่ายเต็มครับ

  ข้อ 6 สมุดบัญชีธนาคารที่มีเงินในบัญชีอย่างต่ำ 50,000 บาท หรือจำนวนวันที่จะไป x 3000 เช่น ไป 10 วันก็ควรจะมีซัก 30,000 ครับ แต่ใส่ไป 50,000 ผ่านชัวร์

  ข้อ 7-11 เป็นเอกสารเพิ่มแล้วแต่กรณีๆ ไปครับ

 3. Tsuyoshi Patchara

  รูปพื้นหลังสีขาวได้ไหมอ่าครับ พอดีมีอยู่เลย ห้าๆ
  แล้วตั๋วอ่ะครับ ถ้าเอาเป็นตั๋วเครื่องบินไปเลยได้ป่าวครับ

  รบกวนหน่อยนะครับ อาจถามมากไป ><

 4. admin Post author

  คำตอบ เรื่องรูปผมว่าเอาเป็นพื้นสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน จะดีกว่าครับ เรื่องตั๋วเครื่องบินถ้ามีอยู่แล้ว ถ่ายสำเนาเซ็นรับรองถูกต้องไปเลยครับ

 5. Teeraporn

  ไปอบรมงานไม่เกิน 1 เดือน ทำเป็นประเภทธุรกิจได้มั้ยคะ?
  เอกสารที่ใช้มีหนังสือเชิญอบรมจากบริษัทในจีน, หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทในไทย, สมุดบัญชีกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือนของบริษัทในไทย ใช่มั้ยคะ? ต้องใช้เอกสารอะไรอื่นๆอีกมั้ย?
  ยังไม่ได้จองตั๋วเครื่องบินกับโรงแรม กลัวไม่ได้วีซ่าแล้วต้องเสียค่าตั๋ว+ที่พักฟรี

 6. admin Post author

  อบรมงานในรูปบริษัท ผมแนะนำขอเป็นวีซ่าชนิด X น่าจะของ่ายกว่าครับ จากที่บอกมา หลักฐานยังขาดใบตรวจร่างกายที่ออกโดยโรงพยาบาลรัฐด้วยอะครับ

 7. Fang

  ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านด้วยหรอคะ

 8. admin Post author

  ข้อมูลตามเว็บสถานทูตจีนล่าสุด ไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านอะครับ
  http://th.china-embassy.org/th/lsfw/qzxk/t959343.htm

  ขอบคุณสำหรับการท้วงติงครับ แต่ตอนผมยื่นผมเตรียมไปตามที่บอกอะครับ
  สถานทูตเค้าก็เก็บหมดอะครับยังไง เพื่อความชัวร์โทรสอบถามอีกครั้งก็ได้ครับ
  โทรศัพท์ : 02-245-7033, 02-245-7036, 02-247-8970
  วีซ่าเเละพาสส์ปอร์ต:(662) 2457033 2457036 (ระบบอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง)
  เวลาทำการ : ยื่นขอวีซ่า ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น.
  รับวีซ่า 15.00-16.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 9. Aticha pantarak

  ถ้าจะขอวีซ่าไปเยี่ยมแฟนซึ่งทำงานอยู่ที่จีน แฟนเป็นฝรั่งค่ะ สามารถขอวีซ่าชนิดเข้าออกหลายครั้งในหนึ่งปีใด้หรือเปล่าค่ะ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะเพราะยังไม่เคยไปจีนเลยค่ะ

 10. admin Post author

  ขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว แต่ยื่นขอแบบเข้าออกหลายครั้ง มีทั้งภายใน 6 เดือน และภายใน 1 ปี ค่าธรรมเนียมต่างกันแต่เอกสารเตรียมเหมือนกันครับ

 11. Mm

  ไปเที่ยวธรรมดา ต้องใช้ใบรับรองการทำงานมั้ยค่ะ ขอบคุนค่ะ

 12. admin Post author

  คำตอบ คุณ Mm ไม่ต้องใช้ครับ

  ถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยว ใช้เอกสารแค่ข้อ 1-6 ครับ
  1. หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม พร้อมถ่ายสำเนาหน้าแรก(เซ็นชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง)
  2. แบบฟอร์มขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (สามารถดาวน์โหลดจากขั้นตอนที่สาม)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด (เซ็นชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว เป็นรูปปัจจุบัน พื้นหลังสีฟ้า หน้าตรง ไม่สวมหมวก
  5. ใบจองโรงแรม และ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมสำเนา (เซ็นชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง)
  6. หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคาร ต้องใช้สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนปัจจุบันที่จะยื่นวีซ่าเป็นเดือนแรกและต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก 50,000 บาท ขึ้นไปเท่านั้น (เซ็นชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง)

 13. Nung11

  งงกับพื้นหลังรูป บางเว็บก็บอกพื้นหลังเท่านั้น บางเว็บก็พื้หลังสีฟ้าเท่านั้น และในสถานทูตเอง ไม่ได้ระบุสีพื้นหลัง สรุปว่าสีอะไรแน่คะ

 14. admin Post author

  http://www.chinaembassy.or.th/th/lsfw/qzxk/t1043517.htm ให้ตามนี้ครับ ตอนผมทำผมใช้พื้นหลังสีฟ้านะครับ แต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเหมือนวีซ่าพม่าหรือเปล่า เพราะตอนนี้วีซ่าพม่าจะใช้พื้นหลังสีฟ้า หรือสีขาวก็ได้ครับ แต่ถ้าอ่านตามที่ระบุไว้ในเวบ เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง รูปสี ไม่สวมหมวก รูปถ่ายที่ใช้ในหนังสือเดินทาง 1 รูป ประชาชนอเมริกาต้องใช้รูปถ่าย 2 รูป และติดรูปถ่ายในแบบฟอร์มขอวีซ่า

 15. Jill

  เราเเ่ต้องการจะทำวีซ่าไว้แต่ไม่ทราบว่าจะเดินทางตอนไหน? จะำได้มั้ยคะ? เพาเราจะเดินทางไปกับเเฟนเฟนต้องเปนคนจัดการเรื่องโรงแรม เเล้วอย่างน้เราจะทำไงดี? เรายังไม่มีตั๋วเคื่อบิลหรือใบจองโรงแรมอ่ะค่ะ. ขอคำแนะนำด้วยนะค

 16. admin Post author

  ระยะเวลาของวีซ่าจีน มีอายุ 6 เดือน เช่่นทำเดือน มกราคม จะหมดอายุ กรกฏาคม คุณ Jill ต้องวางแผนเดินทางว่าวันเดินทางกับวันยื่นขอวีซ่าห่างกันเกิน 6 เดือนไหม ถ้าไม่เกิดทำก่อนได้ครับ ระยะเวลาอยู่ในประเทศจีนได้นาน 30 วัน

 17. supatra

  ถ้่าเรามีเล่ม เข้าจีนอยู่แล้วแต่มันหมดอายูต้องทำงัยค่ะ

 18. Kessirin

  กรณี จะขอเป็นวีซ่านักท่องเที่ยว แต่จะอยู่นาน 2 เดือน ไม่ทราบว่า สามารถทำได้มั้ยคะ ได้ยินว่า ถ้าจะอยู่มากกว่า 1 เดือน ต้องมีหนังสือเชิญ อันนี้รบกวน แอดมินด้วยค่ะ แล้วถ้าอยากจะทำแบบเข้าออกได้หลายครั้งใน สองเดือน ทำได้หรือเปล่าคะ?

 19. Kessirin

  การขอวีซ่าแบบเข้าออกได้มากกว่าหนึ่งครั้ง ต้องอยู่จีนกี่วันต่อการเข้าหนึ่งครั้งคะ

 20. admin Post author

  คุณ Supatra หมายถึงหนังสือเดินทางหรือเปล่าครับ ถ้าใช่ทำใหม่ แล้วเวลาขอวีซ่าจากเล่มใหม่ ก็ยื่นทั้งสองเล่ม จะได้ผ่านง่ายขึ้นครับ

 21. admin Post author

  คุณ Kessirin ถ้าอยู่นาน 2 เดือน

  * จดหมายเชิญต้องระบุข้อมูลดังนี้ :

  1) ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ: ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด ฯลฯ

  2) ข้อมูลกิจธุระผู้ได้รับเชิญ : จุดมุ่งหมายในการเดินทางเข้าประเทศจีน วันที่เดินทางเข้าและออก สถานที่ทำกิจธุระ ความสัมพันธ์ต่อหน่วยงานหรือผู้เชิญ แหล่งค่าใช้จ่าย ฯลฯ 3) ข้อมูลหน่วยงานที่เชิญหรือผู้เชิญ: ชื่อหน่วยงานที่เชิญหรือชื่อผู้เชิญ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ที่อยู่ ตราประทับหน่วยงาน ลายเซ็นตัวแทนผู้มีอำนาจ ฯลฯ

  * โดยทั่วไป จดหมายเชิญสามารถใช้เอกสารจากโทรสาร สำเนาหรือจัดพิมพ์ได้ ในกรณีจำเป็น เจ้าหน้าที่สถานกงสุลอาจขอจดหมายเชิญตัวจริง หรือเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารเพิ่มเติม หรือสัมภาษณ์ผู้ขอ แล้วแต่กรณี

  * จดหมายเชิญที่จัดทำปลอมหรือกรณีอย่างอื่นที่เป็นเท็จที่ผู้ยื่น ขอยื่นนั้น จะถูกปฏิเสธการขอวีซ่า

  * คู่สมรส บุตรชายหญิงต่างชาติของประชาชนจีน รวมทั้งชาวจีนสัญชาติไทยที่เกิดในประเทศจีน (รวมฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน) ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศนั้น สามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ที่มีระยะยาวและเข้า-ออกประเทศแบบหลายครั้ง ในการยื่นขอ ต้องยื่นจดหมายเชิญที่ออกโดยญาติในประเทศจีนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของญาติ รวมทั้งเอกสารแสดงความสัมพันธ์ของคู่สมรส บุตรชายหญิง เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบรับรองการเกิด ฯลฯ

  * เจ้าหน้าที่สถานกงสุลจะพิจารณาอนุมัติวีซ่าที่มีระยะการใช้งาน ระยะเวลาพำนักและจำนวนครั้งในการเข้า-ออกประเทศที่แตกต่างกันไป ตามรายละเอียดของผู้ร้องขอ

  แต่จะเอาให้ง่ายขอท่องเที่ยวแบบ 2 ครั้ง เพราะอยู่ได้ครั้งละ 30 วันอยู่แล้วครับ แต่เปลืองตั๋วเครื่องบินหน่อยนึง
  ยังไงลองพิจารณาเป็นทางเลือกเอานะครับ

 22. Pingback: เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น ด้วยตัวเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.